photo by: Atsushi Komatsudaira flower by: Hanashigusa